Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / MVA KOMPENSASJON

 MVA-kompensasjon

Sideinnhold


Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

 

Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift

 

Norsk Rotary Forum skal administrere ordningen på vegne av alle distrikter og rotaryklubber i Norge. Alle rotaryklubber skal forholde seg Norfo, og rapportere til Norfo (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Generell informasjon om ordningen:

 

·         Det er frivillig å være med i ordningen, men Norfo anbefaler alle å rapportere inn slik at flest mulig vil motta kompensasjon.

 

·         Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for det foregående rotaryåret som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon.

 

·         Søknadsprosedyre (se også eget punkt): Alle med brutto driftskostnader over
kr 5 millioner må fylle ut et eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Alle under kr 5 millioner i brutto driftskostnader skal rapportere inn brutto driftskostnader.

 

·         Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum, som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for den enkelte klubb, men for Rotary totalt sett.

 

·         Det er ikke krav om at den enkelte klubb må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. forskriftens §7). Det er tilstrekkelig at Norfo er registrert i Frivillighetsregisteret. Fra neste år er det stor mulighet for at hver enkelt klubb/distrikt må være registrert.

 

·         Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag, multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimalt kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader, kontingenter og TRF bidrag)

 

·         Det sendes ut nytt søknadsskjema hvert år. 

                  


rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer