Web
Analytics
THE ROTARY FOUNDATION / TILTAKSFONDET


TILTAKSFONDET - INFORMASJON

Distriktet har vedtatt å opprette et fond for å fremme aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotary’s idealer og mål.

Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette i gang kortsiktige, lokale prosjekter.

 

Ø  Klubber kan få hjelp til delfinansiering av prosjekter som de selv har initiert, og som de har vanskeligheter med å gjennomføre.

Ø  Bidragets størrelse kan aldri overstige klubbens eget økonomiske engasjement

 

Støtte til prosjekter hvor distriktet allerede deltar i finansiering (bl.a. ungdomsutveksling), kan ikke påregnes.

Det må benyttes søknadsskjema hvor også budsjett for tiltaket må vedlegges.

Søknadsfristen er 31.desember 2018.

Styret håper å få behandlet søknadene innen 31.januar 2019. Det innebærer at søknader som er styret i hende etter nevnte dato ikke vil bli behandlet.

Leder av Tiltaksfondet dette Rotary-året er fjorårets guvernør, Stig Asmissen.


Tiltaksfondets vedtekter (ajour pr. oktober 2017)VEDTEKTER

FOR

TILTAKSFOND – DISTRIKT 2310

1.     Rotary International, Distrikt 2310, har på Årsmøtet 9. september 1995 vedtatt å opprette et fond til fremme av aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotary's idealer og mål.

 

2.     Bidrag kan tildeles distriktets klubber som del-finansiering av prosjekter initiert av klubbene, og som de på egen hånd har vanskeligheter med å gjennomføre økonomisk. Bidragets størrelse kan aldri overstige klubbens eget økonomiske engasjement

 

3.     Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette i gang kortsiktige lokale prosjekter. Støtte til langsiktige prosjekter eller støtte til et og samme prosjekt mer enn en gang kan ikke påregnes. Støtte fra Tiltaksfondet kan ikke påregnes i tilfeller hvor distriktet allerede deltar i finansieringen, f.eks. Ungdomsutveksling. Prosjekter hvor det vil være naturlig å be om finansiering fra TRF kan ikke påregne støtte fra fondet. Støtte til prosjekter hvor også stiftelser er involvert kan ikke påregne støtte fra fondet.

 

4.     Fondets startkapital på kr 200.000 avsettes i distriktets regnskap for 1994/95. Fondets midler skal plasseres til høyest mulig forrentning men med sikkerhet som viktigste parameter. Avkastningen skal tillegges kapitalen. Fondet tilføres midler etter vedtak på Årsmøtet, ved avsetning av opparbeidede driftsoverskudd eller gjennom andre tiltak. Minimum som skal avsettes til tiltaksfondet årlig er kr. 15,- pr, medlem i distriktet. Avsetningen skal skje uansett om distriktet har overskudd eller ikke. (Jfr. Årsmøtevedtak 2009)

 

5.     Maksimum 25 % av fondets midler fra foregående Rotaryår kan nyttes til utbetalinger det følgende Rotary år. Midler som er vedtatt utbetalt til en klubb, men som ikke er brukt innen påfølgende Rotary-år tilbakeføres til fondet.

 

6.     Disponering av fondets midler skal skje etter søknad fra klubbene. Søknadsfrist fastsettes av Tiltaksfondets styre, men bør ikke være senere enn 1 desember i Rotary-året. Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet med detaljert budsjett. Det skal føres særskilt protokoll fra styrets møter med angivelse av de vedtak som fattes.

 

 

Fondet forvaltes av et styre på 5 medlemmer. bestående av:

- Immediate past guvernør – IPDG – styrets leder

- Årets guvernør – DG

- Innkommende guvernør – DGE

- Første PDG etter IPDG

- Leder TRF-komiteen Ved stemmelikhet i en sak har IPDG (styrets leder) dobbeltstemme.

 

7.     Regnskap over fondets midler føres av distriktets regnskapsansvarlige og skal være revidert av distriktets utenforstående, valgte revisor.

 

8.     Endring av fondets vedtekter kan skje etter særskilt vedtak på et årsmøte. Slike vedtak er gyldige når 2/3 av de avgitte stemmer slutter seg til endringsforslaget.

 

9.     Vedtak om oppløsning av fondet krever 2/3 av de stemmeberettigede ved to på hverandre følgende årsmøter. Ved oppløsning skal fondets midler tilbakeføres Distrikts-kapitalen.

 

Vedtatt på Årsmøte i Distrikt 2310 28.10.2017. Erstatter vedtekter fra september 2013


rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer