Web
Analytics


GUVERNØRENS BREV - 2019-20


Brev nr. 9 for juni 

Guvernøren tar en kort status på sitt guvernørår. Han er stolt over at så mange klubber er i gang med nettmøter og aktiviteter. I løpet av dette året er det gjort mye for å forenkle nettsidene slik at prosesser og prosedyrer klubbene trenger er lett tilgjengelige. Det er igangsatt, videreført gode prosjekter  som klubbene kan videre utvikle i egen klubb. Han takker ellers alle som har bidratt i distirktsadmininstrasjonen og i distriktsrådet. 

Brev nr. 8 for mai

Guvernøren takker for den innsats som gjøres rundt om i klubbene for å ivareta både klubb og medlemmer i denne vanskelige tiden. Mange klubber er allerede aktive på nett og gjennomfører ukentlige medlemsmøter, styremøter og komitemøter som nettmøter. Kontakt med klubbens medlemmer er viktig spesielt med tanke på at en dag går vi tilbake til et normalt samfunn, og da vil vi at alle skal være med. 

Brev nr. 7 for april

Guvernøren viser til den spesielle situasjonen vi er i som setter oss på prøve. Han viser til at det er mange aktiviteter som er satt på vent i Rotary-sammenheng, men at vi ikke kan stoppe opp. vi må være kreative slik at vi kan opprettholde kontakten mellom medlemmer. til det har vi mange gode nye verktøy på nett; på Skype, Teams, Go to Meeting m.fl. Så det er ingen grunn til at livet i kubbene skal passiviseres. Han ønsker også alle en riktig god påske. 

Brev  nr, 6 for mars 

Guvernøren presiserer viktigheten av prosjekter og han presenterer nye samarbeidsprosjekter for klubbene i distriktet. Vi tilrettelegger nettsidene slik at disse blir gode verktøy for klubbene. Neste store distriktaktivitet er PETS og distriktstrening. Dette er et arrangement for president, sekretær og kasserer. Han takker assisterende guvernører for innsatsen for sin region og klubbene. 

Brev nr. 5 for januar

Nyttårshilsen fra guvernøren, med vekt på de utfordringer vi står  over for. Ny etablering ved chartring av Kristiania Rotaractklubb, planer for distriktprosjekt som flere klubber samarbeider om, og ikke minst fokus på at klubbene skal få støtte og hjelp til å bli effektive i sitt arbeid med utvikling av klubben og med gode prosjekter. 

Brev nr. 4 for desember

Julehilsen fra guvernøren. Et spennende og krevende halvår er snart over. Neste halvår blir like spennende og utfordrende. Distriktet vil etablere samarbeidsprosjekter som klubbene kan delta i. 

Brev nr. 3 for november

Oppsummerer årets Distriktskonferanse, og legger vekt på at klubbene må utvide sine prosjektaktiviteter gjerne gjennom samarbeid med andre klubber. 

Brev nr. 2  for oktober

Guvernøren ønsker velkommen til årsmøtet og den kommende distriktskonferansen den 2. november. 

Brev nr. 1. for juli -august og september 2019

Guvernøren fokuserer på målene vi har for året for å modernisere Rotary distrikt 2310. I det ligger:                                                                     - at klubbenes mål og planer legges inn i Rotary Club Central (RCC)                                                                                                                           -  at klubbene tar i bruk RIs regler i sin organisering og drift                                                                                                                                           - at distriktet tilbyr RLI-kurs og opplæring i vedlikehold av nettsider og det å ta i bruk sosiale medier. 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer